č. j. 2 Afs 121/2006-41

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: JUDr. S. V., správkyně konkursní podstaty úpadce I. C., s. r. o. v likvidaci, proti žalovanému: Finanční ře ditelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2006, sp. zn. 30 Ca 108/2004,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen stěžovatel ) kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým soud pro nezákonnost zrušil jeho rozhodnutí ze dne 12. 2. 2004, č. j. 4375/03/FŘ/120, a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 1. 12. 2006, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 2. 2007, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2007

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu