č. j. 2 Afs 12/2006-49

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: F. Y. v. o. s., zastoupeného Mgr. PhDr. Romanem Novákem, advokátem se sídlem 17. listopadu 24, Břeclav, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2005, č. j. 29 Ca 11/2003-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Svojí kasační stížností brojil žalovaný (dále též stěžovatel ) proti shora popsanému rozsudku krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2002, č. j. 7491/02/FŘ/150, jímž bylo změněno rozhodnutí Finančního úřadu v Břeclavi ze dne 16. 9. 2002, č. j. 78508/02/298912/4079, o přiznání nároku na úrok podle ust. § 64 odst. 6 a § 102 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Ze spisu vyplynulo, že stěžovatel obdržel napadené rozhodnutí krajského soudu dne 5. 10. 2005, kdy převzal zásilku do vlastních rukou obsahující výše uvedený krajským soudem vydaný rozsudek (viz č. l. 32 a 37 soudního spisu). Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy středa 5. 10. 2005. Poslední den lhůty připadá na středu 19. 10. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná osobně do podatelny krajského soudu dne 20. 10. 2005 byla tedy podána opožděně. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu