č. j. 2 Afs 112/2006-128

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: H., s. r. o., zastoupeného Mgr. Petrem Stejskalem, advokátem se sídlem Jeronýmova 814, Hradec Králové, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 2. 2006, č. j. 31 Ca 82/2005-108,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 11. 2. 2005, č. j. 5709/130/2004-Do, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Vrchlabí ze dne 10. 3. 2004, č. j. 12806/04/270972/7587, o vyměření daně z přidané hodnoty ve výši 60 315 Kč za zdaňovací období červen 2003.

Stěžovatel napadá rozsudek krajského soudu kasační stížností (sepsanou jeho právním zástupcem-viz plná moc ze dne 22. 3. 2006), v níž se však omezuje toliko na obecné konstatování, že podává kasační stížnost, jejímiž důvody jsou nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky krajským soudem ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ( s. ř. s. ) a vady řízení podle písm. b) stejného ustanovení. Zároveň stěžovatel uvedl, že kasační stížnost doplní o odůvodnění ve lhůtě 14 dnů.

Protože tak však neučinil, vyzval krajský soud stěžovatele usnesením ze dne 18. 4. 2006, č. j. 31 Ca 82/2005-122, které jeho právní zástupce obdržel dne 25. 4. 2006, v souladu s ustanovením § 106 s. ř. s. k uvedení, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek napadá. Zároveň soud stěžovatele poučil o tom, že pokud nebude kasační stížnost doplněna, a to ve lhůtě jednoho měsíce, předloží ji k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě tyto vady neodstranil, když na tuto výzvu nikterak nezareagoval.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady podání a v řízení nebylo možno pro tento nedostatek pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu