2 Afs 108/2008-68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyň: a) M. H., b) L.P., c) M. J., všechny zast. JUDr. Janem Vodičkou, advokátem se sídlem v Liberci, Valdštejnská 381/6, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká hradební 61, Ústí nad Labem, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 2. 11. 2006, č. j. 17882/06-1100, č. j. 17909/06-1100, č. j. 17923/06-1100, č. j. 18047/06-1100, č. j. 18103/06-1100, č. j. 18122/06-1100, č. j. 18125/06-1100, č. j. 18126/06-1100, č. j. 18127/06-1100, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň a), b), c) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, ze dne 30. 5. 2008, č. j. 59 Ca 1/2007-47,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelky domáhají zrušení výše označeného rozsudku krajského soudu, kterým byly zamítnuty jejich žaloby proti shora specifikovaným rozhodnutím žalovaného, jimiž byly různými způsoby změněny dodatečné platební výměry na základ daně, daň a ztrátu z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní roky) 2001, 2002 a 2003.

Dne 14. 7. 2008 byla proti uvedenému rozsudku podána osobně u krajského soudu blanketní kasační stížnost. Krajský soud usnesením ze dne 17. 7. 2007, č. j. 59 Ca 1/2007-61, stěžovatelky vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnily kasační stížnost tak, že uvedou v jakém rozsahu a z jakých důvodů je kasační stížnost podávána. Usnesení zároveň obsahovalo upozornění, že pokud nebude kasační stížnost doplněna, bude věc postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, který může řízení o tomto podání odmítnout.

Uvedené usnesení bylo advokátovi stěžovatelek doručeno dne 21. 7. 2008, a to společně s usnesením ukládajícím zaplacení soudního poplatku. Převzetí obou usnesení je doloženo doručenkou založenou na č. l. 61 soudního spisu. Reagováno však bylo pouze na výzvu k zaplacení soudního poplatku. Kasační stížnost ve stanovené lhůtě (ani později) doplněna nebyla, přičemž spis byl Nejvyššímu správnímu soudu předložen dne 24. 9. 2008.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), pokud je podání nesplňuje, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. Krajský soud k doplnění kasační stížnosti vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu, avšak výzvě vyhověno nebylo. Chybějící náležitosti (důvody kasační stížnosti) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud těmito důvody vázán.

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5, § 106 odst. 1, § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu