2 Ads 278/2017-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: P. D., zastoupený Mgr. Zuzanou Candigliotou, advokátkou se sídlem Burešova 615/6, Brno, proti žalovaným: 1) Vláda České republiky, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, a 2) Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2017, č. j. 5 A 145/2015-49,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce jako stěžovatel brojil včas podanou kasační stížností proti shora označenému rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím v absenci zvláštního nepojistného systému sociální pomoci a podpory pro mladé dospělé, kteří nabudou zletilosti v ústavní péči a ucelené koncepce a strategie státu směřující k jeho vytvoření. Stěžovatel absenci systému považoval ze strany státu za porušení závazku okamžité povahy, který vyplývá z vyhlášených mezinárodních smluv.

Podáním ze dne 15. 8. 2017 vzal stěžovatel svou kasační stížnost výslovně v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu