2 Ads 242/2014-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: J. V., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 8. 2014, č. j. MPSV-UM/7231/14/4S-ZLK, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2014, č. j. 41 A 111/2014-16,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) brojil včas podanou kasační stížností ze dne 19. 12. 2014, v níž zároveň požádal o přidělení advokáta pro řízení o kasační stížnosti, proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ), jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného o námitce podjatosti úředních osob Mgr. J. V., Mgr. H. G. a Mgr. P. S. Krajský soud konstatoval, že rozhodnutí o námitce podjatosti je pouze výkonem dozorčího práva, kterým se upravuje vedení řízení, a není tudíž přezkoumatelné ve správním soudnictví. Žalobu stěžovatele tak dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), odmítl.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 1. 2015, č. j.-10, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce zamítl a stěžovatele vyzval, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud plnou moc ve stanovené lhůtě nepředloží, bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Na toto usnesení reagoval přípisem ze dne 16. 2. 2015, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s postupem Nejvyššího správního soudu, požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci udělené advokátovi a vznesl námitku podjatosti proti soudcům druhého senátu Nejvyššího správního soudu, kterým byla věc v souladu s rozvrhem práce přidělena. Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 17. 3. 2015, č. j. Nao 73/2015-18, stěžovateli sdělil, že námitka podjatosti byla podána opožděně, a proto k ní nemohl přihlížet. Usnesením ze dne 23. 4. 2015, č. j.-24, stěžovateli prodloužil lhůtu k doložení povinného zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. o dva týdny. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 5. 5. 2015 a lhůta pro předložení plné moci udělené advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti tak uplynula dne 19. 5. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě ani později takovou plnou moc Nejvyššímu správnímu soudu nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl ke splnění povinnosti vyplývající z § 105 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšším správním soudem opakovaně vyzván, přičemž ke splnění této povinnosti mu byla poskytnuta faktická lhůta o délce téměř pěti měsíců. Pokud stěžovatel ani za těchto okolností svou zákonnou povinnost nesplnil, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu