2 Ads 159/2015-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: V. T., zastoupen JUDr. Kristinou Palkoskovou, advokátkou se sídlem Pražská 176, Miřetice u Klášterce nad Ohří, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2015, č. j. MPSV-UM/2887/15/4S-ÚSK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5. 2015, č. j. 78 Ad 6/2015-33,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky JUDr. Kristiny Palkoskové s e u r č u j e částkou 3146 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5. 2015, č. j. 78 Ad 6/2015-33. V průběhu řízení podáním ze dne 15. 10. 2015 však vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Nejvyšší správní soud ustanovil stěžovateli zástupcem advokátku a podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. pak v takovém případě platí odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, náleží ustanovenému zástupci stěžovatele odměna za dva úkony právní služby [příprava zastoupení a písemné podání ve věci samé podle § 11 odst. 3 ve spojení s odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu] ve výši 1000 Kč dle § 7 bod 3 ve spojení s § 9 odst. 2 advokátního tarifu. Podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu jí přísluší také náhrada hotových výdajů v paušální částce 300 Kč za každý úkon, tedy celkem 2600 Kč. Protože je ustanovená zástupkyně plátkyní daně z přidané hodnoty, částka se tedy zvyšuje o sazbu DPH ve výši 21 % na konečných 3146 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu