2 Ads 118/2015-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: S. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 7. 2014, č. j. X, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 4. 2015, č. j. 20 Ad 53/2014-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 12. 5. 2015 prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ), jíž stěžovatel brojil proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalované. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla stěžovatelovy námitky proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žádost o přiznání invalidního důchodu.

[2] Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení advokáta a o osvobození od soudního poplatku. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 7. 2015, č. j.-20, návrh na ustanovení advokáta zamítl, neboť dospěl k závěru, že stěžovatel neuvedl a nedoložil dostatek skutečností odůvodňujících závěr, že nemá dostatečné prostředky ve smyslu § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 36 odst. 3 s. ř. s. Jelikož Nejvyšší správní soud stěžovateli advokáta neustanovil, vyzval jej, aby ve lhůtě čtyř týdnů ode dne doručení usnesení č. j.-20 předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud stěžovatele zároveň poučil, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, jeho kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 20. 7. 2015 (viz doručenka na č. l. 21 spisu Nejvyššího správního soudu) a konec lhůty připadl na pondělí 17. 8. 2015. Stěžovatel během stanovené lhůty ani později do dne vydání tohoto usnesení výzvě zdejšího soudu nevyhověl.

[3] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě neprokázal, že je u něj splněna podmínka povinného zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s., je zde nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelem k výzvě soudu odstraněn a pro který nelze v řízení pokračovat. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

[5] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu