2 Ads 117/2015-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: M. R., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 8. 2014, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2015, č. j. 18 Ad 79/2014-9,

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2015, č. j. 18 Ad 79/2014-9. Při podání kasační stížnosti však stěžovatelka nedoložila splnění podmínky stanovené v § 105 odst. 2 s. ř. s., podle které musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem to neplatí, má-li její zaměstnanec nebo člen, který za ni jedná nebo ji zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka byla proto vyzvána usnesením ze dne 2. 6. 2015, č. j.-20, ke splnění uvedené podmínky do 14 dnů od doručení předmětného usnesení, a to buď předložením plné moci udělené advokátovi, nebo předložením dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání. Zároveň byla stěžovatelka poučena o následcích nepředložení plné moci, příp. neprokázání vysokoškolského právnického vzdělání.

[2] Na výzvu, která jí byla doručena 12. 6. 2015, stěžovatelka ve stanovené lhůtě nijak nereagovala. Nedostatek zastoupení stěžovatelky brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

[3] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu