29 Odo 969/2003
Datum rozhodnutí: 05.05.2004
Dotčené předpisy: § 68 předpisu č. 513/1991Sb., § 353 předpisu č. 248/1992Sb.
29 Odo 969/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně A., i. f. II, a.s., proti žalované A-I., i. s., a.s. v likvidaci, zastoupené, advokátem, o zaplacení 3,745.630,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 53 Cm 347/99, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. března 2003, čj. 9 Cmo 878/2000-56, takto:

1. Rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 20. června 2000, čj. 53 Cm 347/99-33 a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 3. března 2003, čj. 9 Cmo 878/2000-56, se zrušují a řízení se zastavuje.

2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně, odvolacího řízení a řízení dovolacího.

Odůvodnění:

Krajský obchodní soud v Praze rozsudkem ze dne 20.6.2000, čj. 53 Cm 347/99-33, zastavil řízení o zaplacení 5% úroku ročně z částky 3,745.630,- Kč od 1.1.1997 do 21.8.1998 (výrok I.), rozhodl, že žalobci se soudní poplatek nevrací (výrok II.), zamítl žalobu na zaplacení částky 3,745.630,- Kč s příslušenstvím (výrok III.) a uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 73.500,- Kč (výrok IV.).

K odvolání žalobkyně odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích III. a IV. tak, že žalobě (v části nedotčené zpětvzetím) vyhověl a uložil žalované zaplatit žalobkyni na nákladech řízení před soudy obou stupňů 402.556,- Kč.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu včas dovolání s tím, že tento rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a proto navrhuje, aby jej dovolací soud zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Podle části dvanácté, hlavy I., bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (jak tomu bylo v i v této věci vzhledem k ustanovení části dvanácté, hlavy první, bodu 15., zákona č. 30/2000 Sb.), se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.1.2001 - dále též jen o.s.ř. ).

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a je i důvodné.

Ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen z důvodů uplatňujících v dovolání. K vadám uvedeným v § 237, a pokud je dovolání přípustné, i k vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, však dovolací soud přihlédne, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Vadou uvedenou v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. je postiženo odvolací řízení i v této věci.

Podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda má řízení zastavit nebo přerušit, anebo zda v něm může pokračovat. Ztráta způsobilosti být účastníkem řízení brání pokračování v řízení mimo jiné tam, kde účastník řízení nemá žádného právního nástupce, který by převzal právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

Dne 10.1.2001 byla žalobkyně vymazána z obchodního rejstříku z důvodu její přeměny na otevřený podílový fond dle § 35j zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění. Tím došlo dle ustanovení § 68 obchodního zákoníku a § 35j zákona č. 248/1992 Sb. k zániku žalobkyně bez právního nástupce.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.), zrušil rozsudky soudu obou stupňů a řízení zastavil (§ 243c, § 107 odst. 1 o.s.ř.).

S ohledem na skutečnost, že došlo k zániku žalobkyně, rozhodl soud o náhradě nákladů dovolacího řízení, jak je uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. května 2004

JUDr. Ivana Štenglová,v.r.

předsedkyně senátu