29 Odo 949/2004
Datum rozhodnutí: 31.08.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 949/2004

29 Odo 1048/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu na povolení zápisu změny C. spol.s r.o., do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. F 72797/2000, F 76317/2003, F 81702/2000 / C 10581 a F 85897/2000, F 3530/2001 / C 10581, o dovolání Mgr. P. K., proti usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. července 2003, čj. 7 Cmo 386/2002-903, a čj. 7 Cmo 387/2002-911, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Mgr. P. K. podal dovolání proti v záhlaví uvedeným usnesením Vrchního soudu v Praze, která posléze podáními ze dne 23.5.2005, doručenými téhož dne soudu prvního, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolatel, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu těchto nákladů právo a navrhovatelka se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdala.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 31. srpna 2005

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu