29 Odo 916/2002
Datum rozhodnutí: 19.05.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 916/2002-75

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Hampla v právní věci žalobkyně S. s. a. s., zastoupené JUDr. J. K., advokátem, proti žalovaným 1) V. B., a 2) P. V., o zaplacení částky 356.541,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 11 C 99/2000, o dovolání žalovaného 2) proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. února 2002, čj. 10 Co 153/2002-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni napadeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 14.12.2001, čj. 11 C 99/2000-51, kterým soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání žalovaného 2) jako opožděné.

Žalovaný 2) podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit. Bez splnění této podmínky však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 104 odst. 2 věta druhá o.s.ř.).

Soud prvního stupně proto dovolatele usnesením ze dne 31.7.2002 mimo jiné vyzval, aby do 7 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek podmínky povinného zastoupení tím, že si zvolí advokáta, který jej bude v dovolacím řízení zastupovat (nemá-li právnické vzdělání sám). Zároveň dovolatele poučil, že jestliže v poskytnuté lhůtě neodstraní výše uvedené vady, nebude dovolání věcně projednáno.

Dovolatel však ve výše uvedené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nedostatek podmínky řízení odstranit, ač soud učinil vhodná opatření k jeho odstranění, Nejvyšší soud v souladu s ustanoveními § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, u ostatních účastníků řízení však žádné prokazatelné náklady řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. května 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu