29 Odo 874/2002
Datum rozhodnutí: 21.08.2003
Dotčené předpisy: § 109 odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 94 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 200a odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 874/2002-282

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu na výmaz obchodní společnosti 2. s. p. i. F., a.s., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2165, o dovolání MUDr. J. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2002, čj. 7 Cmo 865/2000-245, takto:

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2002, čj. 7 Cmo 865/2000-245, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský obchodní soud v Praze usnesením ze dne 28.4.2000, čj. F 17287/2000, F 24387/2000 / B 2165 199, vyhověl návrhu v záhlaví uvedené společnosti a vymazal ji z obchodního rejstříku z důvodu její přeměny na otevřený podílový fond.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal MUDr. J. V. odvolání, které odvolací soud ve výroku uvedeným usnesením odmítl, jako odvolání podané osobou, jež k tomu není oprávněna. Svůj výrok odvolací soud založil na závěru, že akcionář není účastníkem rejstříkového řízení, a tudíž není ani oprávněn rozhodnutí rejstříkového soudu napadnout odvoláním. Zároveň odvolací soud zamítl návrh odvolatele na připuštění dovolání.

Proti usnesením odvolacího soudu podal MUDr. J. V. dovolání. Co do jeho přípustnosti odkázal na ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ). Pokud jde o dovolací důvody, odkazuje na ustanovení § 241 odst. 3 písm. a) až d) o. s. ř. Konkrétně brojí především proti závěru odvolacího soudu, že nebyl účastníkem řízení před rejstříkovým soudem. V souvislosti s tím uvádí, že odvolací soud posuzoval jeho procesní postavení pouze jako postavení akcionáře investičního fondu, ne však již jako podílníka otevřeného podílového fondu, a tedy i právního nástupce z obchodního rejstříku vymazávaného subjektu. Dále namítá, že vzhledem k tomu, že v celém řízení se rozhodovalo bez jednání, byla mu odňata možnost jednat před soudem. Za další vadu považuje dovolatel skutečnost, že soud prvního stupně nepřerušil řízení poté, co jej dovolatel upozornil, že podal návrh na vyslovení neplatnosti přeměny společnosti 2. s. p. i. F., a.s. (dále též jen společnost ) na otevřený podílový fond s návrhem na nařízení předběžného opatření. S ohledem na výše uvedené pak navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Investiční společnost České spořitelny, a.s., jako obhospodařovatel otevřeného podílového fondu, na který se navrhovatelka přeměnila, ve svém vyjádření k dovolání rekapituluje průběh tohoto řízení i řízení souvisejících, (tj. řízení o neplatnost usnesení valné hromady společnosti, kterým bylo rozhodnuto o přeměně navrhovatelky na otevřený podílový fond a řízení o neplatnost přeměny) a dále předkládá argumenty týkající se problematiky účastenství akcionáře v řízení ve věcech obchodního rejstříku, přerušení řízení a přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond. Závěrem dovozuje, že dovolatel nebyl oprávněn podat dovolání, a proto navrhuje, aby dovolací soud podané dovolání odmítl.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 13., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro řízení ve věcech obchodního rejstříku zahájená na návrh, který byl podán přede dnem účinnosti tohoto zákona, se v prvním stupni použijí dosavadní právní předpisy. O takový případ jde i v této věci, protože návrh na zahájení řízení ve věci povolení výmazu navrhovatelky z obchodního rejstříku byl podán před 1.1.2001.

Dovolání je přípustné dle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) o. s. ř. a je i důvodné.

Odvolací soud založil svůj výrok na závěru, že MUDr. J. V. nebyl účastníkem rejstříkového řízení, a tudíž nebyl ani oprávněn rozhodnutí rejstříkového soudu napadnout odvoláním. Tento závěr však není správný. Otázkou účastenství akcionáře v řízení o výmaz společnosti z obchodního rejstříku za situace, kdy tento akcionář podal návrh na vyslovení neplatnosti usnesení, kterým valná hromada rozhodla o přeměnění investičního fondu na otevřený podílový fond, se Nejvyšší soud zabýval již ve svém rozhodnutí ze dne 1.9.2002, ve věci sp. zn. 29 Odo 43/2002, 29 Odo 44/2002, 29 Odo 124/2002, publikovaném v časopise Soudní judikatura pod č. 193/2002. V tomto rozhodnutí, na které Nejvyšší soud v dalším odkazuje, dospěl k závěru, že je-li podán návrh na povolení výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku poté, co bylo zahájeno řízení o neplatnost usnesení valné hromady, kterým bylo rozhodnuto o jeho zrušení a přeměně na podílový fond, stává se navrhovatel v řízení o neplatnost takového usnesení účastníkem rejstříkového řízení o povolení výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Stejná situace nastala i v tomto případě. Jak je zřejmé z dovolání a také z vyjádření k dovolání, MUDr. J. V. usnesení valné hromady společnosti, kterým bylo rozhodnuto o přeměně, napadl návrhem na vyslovení jeho neplatnosti. Toto řízení, vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. 32 Cm 347/99, bylo zastaveno právě z důvodu výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Akcionář tedy neměl možnost své námitky proti usnesení valné hromady řádně uplatnit v řízení k tomu určeném, proto mu musí být, jak již Nejvyšší soud uvedl ve výše označeném rozhodnutí, ponechána možnost je uplatnit v rejstříkovém řízení.

Z uvedeného tedy vyplývá, že závěr, na kterém odvolací soud založil své rozhodnutí, není správný a dovolací důvod dle § 241 odst. 3 písm. d) o. s. ř. byl uplatněn právem. Proto dovolací soud napadené usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, jehož účastníkem je kromě navrhovatelky i dovolatel. Jelikož napadené rozhodnutí neobstálo již v rovině právního posouzení, nepokládal Nejvyšší soud za nutné zkoumat existenci i dalších dovolatelem napadených dovolacích důvodů; ty jsou z větší části odůvodněny stejnými argumenty, jež dovolací soud zkoumal při prověrce právního posouzení věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. srpna 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu