29 Odo 863/2004
Datum rozhodnutí: 29.03.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 863/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Č. s., a. s., proti žalovaným 1) J. P., zastoupenému, advokátkou, 2) P. H., 3) S. S., a 4) M. R., zastoupené, vyšší soudní úřednicí Krajského soudu v Ostravě, o zaplacení částky 38.367,89 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 Cm 21/98, o dovolání prvního žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. ledna 2004, č.j. 8 Cmo 379/2002-106, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal první žalovaný dovolání, které následným podáním ze dne 19. července 2004, došlým soudu prvního stupně 20. července 2004, vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. března 2005

JUDr. Petr Gemmel,v.r.

předseda senátu