29 Odo 847/2003
Datum rozhodnutí: 06.04.2004
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 847/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce D. L. 8, zastoupené, advokátem, proti žalovaným 1) D. K. 21, 2) Ing. J. P., a 3) JUDr. A. P., žalovaným 2) a 3) zastoupeným, advokátkou, o zaplacení 788.529,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 20 Cm 239/99, o dovolání žalovaných 2) a 3) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2002, čj. 14 Cmo 175/2002-68, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaní 2) a 3) jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na nákladech dovolacího řízení 7.575,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud napadeným rozsudkem potvrdil ve výroku ve věci samé rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2002, čj. 20 Cm 239/99-36, kterým soud prvního stupně uložil žalovaným 2) a 3) povinnost zaplatit společně a nerozdílně žalobci 788.529,20 Kč s příslušenstvím do tří dnů od právní moci rozsudku.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní 2) a 3) včas tzv. blanketní dovolání, jež neobsahovalo konkrétní dovolací důvody a dovolací petit, a v němž současně soudu sdělili, že je odůvodní neprodleně poté, kdy dojde k předání písemností mezi předchozím a současným právním zástupcem. Soud prvního stupně usnesením ze dne 20. března 2003 dovolatele vyzval k doplnění dovolání do 15 dnů od doručení usnesení. Zároveň dovolatele poučil, že v případě, že vadu podání neodstraní, dovolání bude odmítnuto. Toto usnesení bylo dovolatelům (jejich zástupkyni) doručeno 31. března 2003. Na výzvu soudu dovolatelé reagovali tak, že podáním ze dne 4. dubna 2003 požádali soud o prodloužení lhůty k odstranění vad dovolání do konce měsíce dubna. Soud prvního stupně této žádosti dovolatelů usnesením ze dne 10. dubna 2003 vyhověl. Následně pak dovolatelé podáním ze dne 29. dubna 2003, podaným k poštovní přepravě dne 1. května 2003, doplnili dovolání o dovolací důvody a petit.

Žalobce ve vyjádření k dovolání namítl marné uplynutí lhůty k odstranění jeho vad (§ 240 odst. 2 občanského soudního řádu dále též jen o. s. ř. ).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až po uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V daném případě byli dovolatelé již při podání banketního dovolání řádně (ve smyslu § 241 o. s. ř.) zastoupeni advokátem, takže lhůta k doplnění dovolání o chybějící dovolací důvody jim marně uběhla dne 10. března 2003 (rozsudek odvolacího soudu byl právnímu zástupci dovolatelů doručen dne 9. ledna 2003).

Ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. tak zamezuje tomu, aby podáváním tzv. blanketních dovolání nedocházelo k faktickému prodlužování dovolací lhůty, které je častým důvodem průtahů v řízení (shodně srov. též důvodovou zprávu k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jehož prostřednictvím bylo uvedené ustanovení vtěleno do občanského soudního řádu). Lhůta určená v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. je pak lhůtou propadnou (prekluzívní), jejímž marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet, tedy musí dovolání nezpůsobilé zahájit dovolací řízení odmítnout, a to za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2 věty první o. s. ř.

Na tomto závěru nemůže nic změnit ani postup soudu prvního stupně, neboť zmeškání zákonné lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. nelze prominout (ustanovení § 240 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalobci tak vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Náklady žalobce sestávají z odměny advokáta za řízení, v němž učinil pouze jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání), ve výši 7.500,- Kč (výše odměny je určena podle ustanovení § 15, § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 3 odst. 1 bod 6 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.) a jedné náhrady paušálních výdajů po 75,- Kč (dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.), celkem tedy 7.575,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 6. dubna 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu