29 Odo 812/2006
Datum rozhodnutí: 04.02.2009
Dotčené předpisy:

29 Odo 812/2006- II.


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce: P. f.Č. r., , proti žalované: Ing. E. Z., , zastoupené JUDr. Z. Č., advokátkou, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 510/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2005, č. j. 23 Co 317/2005-167, o návrhu žalované na vydání doplňujícího rozsudku, takto:


I. Návrh žalované na vydání doplňujícího rozsudku se zamítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o návrhu na vydání doplňujícího rozsudku.


O d ů v o d n ě n í:


Usnesením se dne 10. září 2008, č. j. 29 Odo 812/2006-192, Nejvyšší soud odmítl dovolání žalované proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze.


Podáním ze dne 27. října 2008, doručeným Nejvyššímu soudu 28. října 2008, žalovaná požaduje, aby Nejvyšší soud výše uvedené usnesení (jež v podání nesprávně označuje jako rozsudek) doplnil doplňujícím rozsudkem, tak, že rozsudek odvolacího soudu zruší v části týkající se pozemku parcelní číslo 2299 (v podání blíže označeného), majíc za to, že tou částí rozsudku odvolacího soudu, jež se týká onoho rozsudku, se Nejvyšší soud při projednání dovolání vůbec nezabýval.


Podle § 166 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jež je pro dovolací řízení přiměřeně uplatnitelné podle § 243c o. s. ř., nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu (odstavec 1). Doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku; jinak o doplnění rozhodne usnesením. Nevyhoví-li soud návrhu účastníka na doplnění rozsudku, usnesením návrh zamítne (odstavec 2).


V posuzované věci Nejvyšší soud odmítl (jak je patrno z jeho usnesení z 10. září 2008) dovolání žalované jako celek a neponechal tak nerozhodnutou žádnou z jeho částí, včetně té, jež zmiňuje dovolatelka. Vzhledem k tomu, že dovolání bylo odmítnuto beze zbytku,k nejsou splněny předpoklady pro vydání doplňujícího rozsudku či usnesení ve smyslu § 166 odst. 1 o. s. ř. Nejvyšší soud proto návrh na vydání doplňujícího rozsudku podle § 166 odst. 2 věty druhé o. s. ř. usnesením zamítl jako nedůvodný.


Výrok o nákladech řízení o návrhu na vydání doplňujícího rozsudku je odůvodněn tím, že žalovaná s tímto návrhem úspěšná nebyla a tím, že u žalobce žádné prokazatelné náklady tohoto řízení nebyly zjištěny.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 4. února 2009


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu