29 Odo 804/2002
Datum rozhodnutí: 23.09.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 804/2002-75

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Františka Kučery, v právní věci žalobkyně S. p. p., a.s., zastoupené JUDr. D. V., advokátkou, proti žalovanému JUDr. J. S., jako správci konkursní podstaty úpadkyně S. G. a. s., o vydání směnky, o nařízení předběžného opatření, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cm 5/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. března 2002, čj. 7 Cmo 106/2002-49, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením odvolací soud změnil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.1.2002, čj. 17 Cm 5/2002-16, kterým soud prvního stupně nařídil předběžné opatření tak, že návrh na nařízení předběžného opatření odmítl.

Žalobkyně podala proti usnesení odvolacího soudu včas dovolání. Pokud jde o přípustnost dovolání, odkazuje dovolatelka na ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Jeho důvodnost spatřuje v tom, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Navrhuje proto, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21. 3. 2003, sp. zn. 20 K 98/98 prohlásil na majetek S. G., a. s. konkurs, čímž se řízení ve věci přerušilo. Protože jde o řízení, ve kterém lze podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb. pokračovat, Nejvyšší soud na návrh žalobkyně pokračoval v řízení se správcem konkursní podstaty úpadkyně.

Dovolání není přípustné.

Ustanovení § 237 o.s.ř. (ve znění účinném od 1.1.2001) upravuje přípustnost dovolání proti rozsudku a usnesení odvolacího soudu ve věci samé. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření však rozhodnutím ve věci samé není.

Vzhledem k tomu, že přípustnost dovolání nelze opřít ani o žádné další ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud dovolání, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), jako nepřípustné podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. září 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu