29 Odo 80/2006
Datum rozhodnutí: 03.10.2007
Dotčené předpisy:

29 Odo 80/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Č. k. a., proti žalovanému Ing. M. B., jako správci konkursní podstaty úpadkyně Š. a. s., zastoupeného JUDr. D. V., advokátem, o určení pravosti pohledávky s právem na oddělené uspokojení, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 55 Cm 11/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. září 2005, č. j. 15 Cmo 101/2005-95, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 13. září 2007, došlým Nejvyššímu soudu 17. září 2007, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, u žalobkyně však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. října 2007


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu