29 Odo 80/2005
Datum rozhodnutí: 24.02.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 80/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Pavla Severina v konkursní věci úpadkyně F. P., spol. s r. o., o zrušení konkursu na majetek úpadkyně, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 99 K 28/2001, o dovolání konkursní věřitelky R. S., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. září 2004, č. j. 1 Ko 210/2004 - 201, takto:

Řízení o dovolání konkursní věřitelky R. S. se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:Konkursní věřitelka R. S. podala dovolání proti usnesení ze dne 3. září 2004, č. j. 1 Ko 210/2004 - 201, jímž Vrchní soud v Praze zastavil řízení o odvolání RSDr. M. R., CSc. (první výrok) a potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2004, č. j. 99 K 28/2001 - 140, o zrušení konkursu na majetek úpadkyně F. P., spol. s r. o., identifikační číslo , pro nedostatek majetku postačujícího k úhradě nákladů konkursu (druhý výrok).

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2).

Z dovolání zastoupení dovolatelky advokátem ani její právnické vzdělání nevyplývá, proto ji soud prvního stupně usnesením ze dne 29. října 2004, č. j. 99 K 28/2001 - 213, doručeným 5. listopadu 2004, k odstranění tohoto nedostatku vyzval v určené desetidenní lhůtě. Na tuto výzvu reagovala dovolatelka podáním z 10. listopadu 2004 (č. l. 220), v němž na dané téma toliko prohlásila, že žádného zástupce nemá a dovolání podává sama.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. února 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu