29 Odo 771/2002
Datum rozhodnutí: 25.02.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 771/2002-232

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) Ing. M. K., a B) M. K., proti žalované K. s.r.o., za vedlejší účasti P., akciové společnosti, na straně žalované, o neplatnost usnesení valné hromady , vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Cm 257/98, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. června 2002, čj. 14 Cmo 58/2002-211, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze podáním ze dne 11.10.2002, došlým soudu 15.10.2002, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4, věty druhé, o.s.ř.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, u ostatních účastníků řízení však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. února 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu