29 Odo 734/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2006
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 734/2006-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně L. G. CZ, s. r. o., proti žalovaným 1) Ing. P. B., jako správci konkursní podstaty úpadkyně M. B., a. s. v likvidaci, a 2) JUDr. W. F., jako zvláštnímu správci pro vedení sporů vyvolaných konkursem a pro správu a zpeněžení pohledávek úpadkyně M. B., a. s. v likvidaci, o vyloučení pohledávek ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 Cm 142/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. října 2005, č. j. 3 Cmo 71/2004-57, o opravě chyby v psaní v usnesení Nejvyššího soudu, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2006, č. j. 29 Odo 734/2006-88, se ve výroku o nákladech dovolacího řízení opravuje tak, že zájmeno to se nahrazuje předložkou do .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2006, č. j. 29 Odo 734/2006-88, je ve výroku o nákladech dovolacího řízení postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že ve spojení do tří dnů se změnou písmene stalo z předložky do zájmeno to . Předseda senátu proto označenou chybu opravil tímto usnesením (§ 243c, § 164 občanského soudního řádu).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. července 2006

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r.

předseda senátu