29 Odo 731/2003
Datum rozhodnutí: 27.01.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 731/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce M. F., proti žalované F., spol. s r.o., o zaplacení částky 85.205,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 33 Cm 692/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. března 2003, čj. 4 Cmo 216/2001-46, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem změnil odvolací soud rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. září 2000, čj. 33 Cm 692/98-24, kterým soud prvního stupně uložil žalované zaplatit žalobci 85.205,- Kč s příslušenstvím, tak, že žalobu zamítl. Současně odvolací soud změnil i související výrok o nákladech řízení před soudem prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které bylo podáno na poště dne 5. června 2003.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o.s.ř. ).

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z dodejky založené ve spisu na čl. 46, žalobci (jeho zástupci) doručen dne 24. dubna 2003. Stejného dne byl rozsudek doručen i žalované (její zástupkyni) a nabyl tak právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 26. květen 2003 (pondělí). Dovolání podané žalobcem až 5. června 2003 je tedy opožděné.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. (per analogiam), neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalované v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. ledna 2004

JUDr. Ivana Štenglová,v .r.

předsedkyně senátu