29 Odo 728/2001
Datum rozhodnutí: 04.12.2001
Dotčené předpisy: § 240 předpisu č. 99/1963Sb., § 240 předpisu č. 30/2000Sb.
29 Odo 728/2001-267

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Z.P., proti žalovanému J.K., o zaplacení částky 179.150,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 8 C 662/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. května 2001, č. j. 23 Co 643/2000252, takto:

Dovolání se odmítá.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.017,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám zástupce žalobce.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 24. května 2001, č. j. 23 Co 643/2000 - 252, potvrdil k odvolání obou účastníků rozsudek ze dne 29. června 2000, č. j. 8 C 662/99 - 208, jímž Okresní soud v Havlíčkové Brodě uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 155.118,- Kč s příslušenstvím (bod I. výroku) a ohledně částky 24.032,- Kč s příslušenstvím žalobu zamítl (bod II. výroku).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce podáním datovaným 1. října 2001 a podaným na poštu k přepravě téhož dne (srov. č.l. 255-258) dovolání, namítaje, že spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a požaduje, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření navrhuje dovolání odmítnout.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o. s. ř. ).

Přesto, že rozsudek odvolacího soudu byl vydán 24. května 2001, je Nejvyšší soud ve shodě s posledně citovaným ustanovením povinen podle dosavadních právních předpisů projednat a rozhodnout i dovolání v této věci, neboť řízení před odvolacím soudem proběhlo - v souladu s bodem 15., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb. - dle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001.

Podle dosavadních právních předpisů soud zkoumá (coby součást procesu projednání a rozhodnutí dovolání) též včasnost dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 70/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolání v této věci tudíž mohlo být podáno pouze ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném před 1. lednem 2001).

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen zástupci žalovaného i zástupci žalobce 6. srpna 2001, kdy nabyl právní moci. Tomu odpovídá i doložka právní moci jíž byl rozsudek opatřen. Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl tedy posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání den 6. září 2001 (čtvrtek). Dovolání podané k poštovní přepravě až dne 1. října 2001 je tudíž zjevně opožděné (po uplynutí lhůty k podání dovolání bylo ostatně i vyhotoveno).

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, takže žalobci vzniklo ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první (per analogiam), § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, a to v intencích bodu 10., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., dle vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen vyhláška ). Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1, § 14 odst. 2, § 15, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky činí odměna 6.942,50 Kč. Advokátu dále přísluší paušální částka náhrady hotových výdajů ve výši 75,- Kč za jeden úkon právní služby dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Konečnou částku 7.017,50 Kč tedy soud žalobci k tíži dovolatele také přiznal.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 4. prosince 2001

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.

předseda senátu