29 Odo 724/2001
Datum rozhodnutí: 22.04.2002
Dotčené předpisy:
29 Odo 724/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. R., proti žalovanému J. K., o 86.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově, pod sp. zn. 7 C 620/95, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 19. 7. 2001, čj. 15 Co 356/2001-176, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný podal dovolání ze dne 29. 8. 2001, doplněné podáním z 12. 9. 2001, proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře, které posléze, podáním ze dne 16. 11. 2001, došlým Nejvyššímu soudu 21. 11. 2001, vzal v plném rozsahu zpět.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud proto v důsledku výše uvedeného dispozitivního procesního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, u žalobce však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. dubna 2002

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu