29 Odo 719/2001
Datum rozhodnutí: 25.04.2002
Dotčené předpisy:
29 Odo 719/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Č. T., a.s., proti žalovanému J. Š., o 1,732.635,- Kč s příslušenstvím, vedené Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 41 Cm 163/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2001, čj. 6 Cmo 4/2001-26, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze podáním ze dne 11. 10.2001, došlým soudu prvního stupně dne 15. 10. 2001 (č.l. 37), vzal v plném rozsahu zpět.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud proto v důsledku výše uvedeného dispozitivního procesního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. dubna 2002

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu