29 Odo 699/2003
Datum rozhodnutí: 01.07.2004
Dotčené předpisy: § 21 předpisu č. 328/1991Sb., § 23 předpisu č. 328/1991Sb., § 24 předpisu č. 328/1991Sb.
29 Odo 699/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně P.-T. a. s., zastoupené, advokátem, proti žalovanému Ing. Š. B., jako správci konkursní podstaty úpadkyně B. spol. s r. o., o vyloučení akcií ze soupisu konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 85/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. února 2003, č. j. 15 Cmo 4/2003 69, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozsudkem odvolací soud potvrdil rozsudek ze dne 24. června 2002, č. j. 13 Cm 85/2002-53, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu o vyloučení označených akcií z konkursní podstaty úpadkyně B. spol. s r. o. proto, že žalobkyně zmeškala třicetidenní hmotněprávní lhůtu k podání vylučovací žaloby (posledním dnem lhůty byl 19. leden 2002 a žaloba byla podána u soudu až 13. února 2002).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dožadujíc se jeho zrušení a vrácení věci k novému projednání - včasné dovolání, přisuzujíc zásadní význam řešení otázky, jakou povahu má lhůta k podání vylučovací žaloby dle § 19 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a snášejíc argumenty pro závěr, že jde o lhůtou procesní.

Ze závěrů vyslovených ve stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 17. června 1998, Cpjn 19/98, uveřejněném pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (srov. bod XXIX., str. 199 /375/), jakož i v důvodech rozsudků Nejvyššího soudu uveřejněných pod čísly 44/2002 a 27/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že dovoláním napadené rozhodnutí nemá po právní stránce zásadní význam (řeší uvedenou otázku ve shodě s publikovanou judikaturou Nejvyššího soudu). Nejvyšší soud proto dovolání, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první občanského soudního řádu /dále též jen o. s. ř. /), podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl, když dovolání není přípustné ani podle jiných ustanovení občanského soudního řádu.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je ve smyslu ustanovení 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. odůvodněn tím, že procesně úspěšnému žalovanému náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. července 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu