29 Odo 684/2004
Datum rozhodnutí: 29.03.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 684/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně R. a. s., proti žalovaným 1) W. J., 2) M. K., a 3) V. K., o zaplacení částky 842.266,39 Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 4 Cm 18/98, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. října 2003, č.j. 7 Cmo 43/2002-91, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, které následným podáním ze dne 14. března 2005, došlým Nejvyššímu soudu 15. března 2005, vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, jelikož dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. března 2005

JUDr. Petr Gemmel,v.r.

předseda senátu