29 Odo 683/2004
Datum rozhodnutí: 29.03.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 683/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobce JUDr. J. M., jako zvláštního správce konkursní podstaty úpadkyně K. b. P., a. s. - v likvidaci, identifikační číslo, zastoupeného, advokátem, proti žalovanému L. M., zastoupenému, advokátkou, o zaplacení částky 1,697.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17/16 Cm 4/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. prosince 2003, č.j. 2 Cmo 353/2003-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které následným podáním došlým Nejvyššímu soudu 11. března 2005 vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, jelikož dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. března 2005

JUDr. Petr Gemmel,v.r.

předseda senátu