29 Odo 677/2006
Datum rozhodnutí: 10.09.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 677/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Gemmela, v právní věci navrhovatelky Bc. P. M., , o zrušení účasti navrhovatelky ve společnosti P.-S. spol. s r. o., , zastoupené JUDr. J. Z., advokátem, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cm 31/99, o dovolání společnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. října 2005, č. j. 14 Cmo 4/2005 - 226, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

P.-S. spol. s r. o. podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 11. března 2008, doručeným Nejvyššímu soudu 12. března 2008, vzala v plném rozsahu zpět.

V průběhu dovolacího řízení původní navrhovatel, Ing. V. S.,. Výrokem IV. usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 19. června 2008, č. j. 22 D 466/2007 87, které nabylo právní moci dne 10. července 2008, byla schválena dohoda o vypořádání dědictví, dle které pozůstalá dcera Bc. P. M. nabyla, mimo jiné, i pohledávku vůči společnosti P. S., spol. s r. o., za dosud nevyplaceným vypořádacím podílem. Nejvyšší soud tudíž ve shodě s ustanovením § 243c a § 107 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) rozhodl o tom, že v dovolacím řízení je dále pokračováno na místě navrhovatele s jeho dědičkou Bc. P. M..

V důsledku zpětvzetí dovolání Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

VJUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu