29 Odo 673/2004
Datum rozhodnutí: 29.03.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 673/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v konkursní věci úpadce Z. o. d. H. v likvidaci , vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 27 K 83/2000, o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, o dovolání konkursní věřitelky J. C., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 2004, č. j. 1 Ko 500/2003-189, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označená konkursní věřitelka podala včasné dovolání proti usnesení ze dne 6. února 2004, č. j. 1 Ko 500/2003-189, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 14. října 2003, č. j. 27 K 83/2000-170, kterým Krajský soud v Plzni zrušil konkurs po splnění rozvrhového usnesení.

Z ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) ve znění účinném v době podání dovolání i po 19. březnu 2004, kdy uvedené ustanovení doznalo změny prostřednictvím novely provedené zákonem č. 120/2004 Sb., se podává, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem, přičemž notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Pro dovolatele - fyzickou osobu platí výjimka z tohoto pravidla, jen má-li sám odpovídající právnické vzdělání. Dovolání pak musí být příslušným zástupcem též sepsáno.

Z dovolání zastoupení dovolatelky advokátem ani její právnické vzdělání nevyplývá, proto ji Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 29. dubna 2004, č. j. 27 K 83/2000-218, k odstranění nedostatku povinného zastoupení vyzval v určené patnáctidenní lhůtě. Dovolatelka však na výzvu doručenou jí dne 3. května 2004 (srov. doručenku č. l. 218 p. v.) nereagovala.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. března 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu