29 Odo 661/2001
Datum rozhodnutí: 19.02.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 661/2001-198

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce V. V., soukromého zemědělce, zast. JUDr. J. M., advokátem, proti žalovanému S. H. K. a.s., zast. JUDr. D. K., advokátem, o zaplacení 650.000,- Kč s příslušenstvím, k dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28.6.2001, č.j. 1 Cmo 364/2000-160, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 28.6.2001, č.j. 1 Cmo 364/2000-160 potvrdil výrok pod bodem I. rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.11.1996, č.j. 22 Cm 300/95-78, v němž tento soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 650.000,- Kč a náklady řízení celkem v částce 56.029,40 Kč; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího a dovolacího řízení ve výši 15.520,- Kč.

Dovoláním ze dne 27.8.2001 napadl žalovaný výše uvedený rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu.

Přípisem ze dne 29.11.2001 žalovaný dovolacímu soudu sdělil, že mezi žalobcem a žalovaným došlo k uzavření dohody o narovnání a z tohoto důvodu bere žalovaný tímto podáním zpět svoje dovolání proti výše uvedenému rozsudku odvolacího soudu.

Podle § 243b odst. 4, 2. věta o. s. ř., ve znění účinném do 31.12.2000, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud s ohledem na to, že žalovaný vzal přípisem z 29.11.2001 dovolání zcela zpět v souladu s ust. § 243b odst. 4, 2. věta o. s. ř. rozhodl tak, že dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, 1. věta v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta první o. s. ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. února 2002

JUDr.Ing. Jan Hušek, v.r.

předseda senátu