29 Odo 63/2001
Datum rozhodnutí: 17.04.2001
Dotčené předpisy:
29 Odo 63/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce B. Ch., správce konkursní podstaty úpadkyně S., spol. s r. o. - v likvidaci proti žalovanému Ing. O.V., o zaplacení částky 4.700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 4 C 641/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. června 2000, čj. 28 Co 254/98-48, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně napadeným rozsudkem změnil rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 30. 1. 1998, čj. 4 C 641/97-28, kterým okresní soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 4.700,- Kč s příslušenstvím do jednoho měsíce od právní moci rozsudku, tak, že žalobu zamítl a uložil žalobci povinnost nahradit žalovanému náklady řízení před oběma soudy.

Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu podáním datovaným 22. srpna 2000 dovolání (bylo doplněno podáním ze dne 2. listopadu 2000). Toto podání bylo podáno k poštovní přepravě dne 24. srpna 2000 a na okresní soud došlo 25. srpna 2000.

Usnesením Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 12. prosince 2000, sp. zn. 37 K 1/99, byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka S., spol. s r. o. - v likvidaci a ustaven konkursní správce B. Ch. Účinky konkursu nastaly dne 12. prosince 2000.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v rozhodném znění, řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do konkursní podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, jejichž účastníkem je úpadce, se přerušují, ledaže jde o trestní řízení (v němž však nelze rozhodnout o náhradě škody), o řízení o výživném nezletilých dětí, o řízení o výkon rozhodnutí; s výjimkou řízení o pohledávkách, které je třeba přihlásit v konkursu (§ 20), lze v řízení pokračovat na návrh správce, popřípadě ostatních účastníků řízení a správce se stává účastníkem řízení místo úpadce.

Vzhledem k tomu, že B. Ch., správce konkursní podstaty úpadkyně S., spol. s r. o. - v likvidaci, svým podáním ze dne 1. února 2001 návrh na pokračování v řízení podal, bylo možné v řízení pokračovat, přičemž správce se stal účastníkem řízení místo úpadkyně.

Podle části dvanácté hlavy první bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o. s. ř.").

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Rozsudek krajského soudu byl, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu na čl. 51, právnímu zástupci žalobce doručen dne 18. července 2000. Převzetí je potvrzeno razítkem advokátní kanceláře a podpisem na doručence. Téhož dne rozhodnutí nabylo právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 18. srpen 2000 (pátek). Dovolání podané žalobcem až 24. srpna 2000 je tedy opožděné.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (per analogiam), neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalovanému v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. dubna 2001

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová