29 Odo 599/2006
Datum rozhodnutí: 27.04.2006
Dotčené předpisy: § 1 předpisu č. 328/1991Sb., § 4 předpisu č. 328/1991Sb., § 43 předpisu č. 99/1963Sb.

29 Odo 599/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové, v konkursní věci dlužnice R., s. s r. o. , zastoupené, advokátkou, o návrhu dlužnice na prohlášení konkursu na její majetek, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 14 K 63/2003, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. listopadu 2005, č. j. 1 Ko 25/2004-29, takto:


Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. listopadu 2005, č. j. 1 Ko 25/2004 29, se zrušuje a věc se vrací odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Ve výroku označeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Olomouci usnesení ze dne 6. ledna 2004, č. j. 14 63/2003-8, jímž Krajský soud v Ostravě odmítl podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) návrh dlužnice na prohlášení konkursu na její majetek (dále též jen návrh ). Odvolací soud přitakal soudu prvního stupně v závěru, že přes výzvu učiněnou usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. prosince 2003, č. j. 14 K 63/2003-5 a doručenou jí dne 16. prosince 2003 dlužnice nepředložila (ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) seznam svého majetku a závazků, což činí její návrh neprojednatelným.


Dlužnice podala proti usnesení odvolacího soudu včasné dovolání, namítajíc, že ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Konkrétně (z obsahového hlediska) namítá, že návrh je řádný (příslušný seznam jejího majetku a závazků obsahuje) jakož i to, že se soud nezabýval jejím tvrzením, že jí výzva nebyla doručena.


Dovolání v této věci je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř. a je i důvodné. V usnesení ze dne 24. ledna 2006, sp. zn. 29 Odo 37/2004, na něž v podrobnostech odkazuje, Nejvyšší soud uzavřel, že ani případná absence seznamu majetku a závazků dlužníka s uvedením jeho dlužníků a věřitelů a jejich adres nebrání věcnému rozhodnutí o návrhu na prohlášení konkursu; nejde totiž o náležitost návrhu, nýbrž o jeho přílohu. Výjimku z této zásady připustil jen za situace (jež ovšem v posuzované věci podle obsahu spisu nenastala), kdy dlužník v návrhu na takový seznam výslovně odkáže jako na listinu obsahující údaje, z nichž lze uzavřít, že je v úpadku (a v návrhu samotném odpovídající tvrzení neuvede). Jinak může skutečnost, že seznam nebyl připojen k návrhu, ač se tak mělo stát, založit především občanskoprávní odpovědnost dlužníka (osob povinných jeho jménem návrh podat) za škodu (v právní teorii srov. shodně Krčmář, Z. in: Zákon o konkursu a vyrovnání, Poznámkové vydání s judikaturou k novele č. 105/2000 Sb., účinné k 1. 5. 2000. 1. vydání. Praha, IFEC 2000, str. 12, bod 3 poznámek k novele).


Jelikož napadené usnesení je s tímto závěrem v rozporu, Nejvyšší soud je zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Zabývat se námitkou, že výzva nebyla dovolatelce doručena, pokládal Nejvyšší soud za této situace za nadbytečné, s tím, že úkol na tuto otázku výslovně odpovědět má pro další fázi řízení odvolací soud.


Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 27. dubna 2006


JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.


předseda senátu