29 Odo 597/2004
Datum rozhodnutí: 09.12.2004
Dotčené předpisy: § 42 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 597/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v konkursní věci úpadce Z. d. K., vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 26 K 21/2000, o zrušení konkursu, o podání konkursní věřitelky č. 73) A. V., a konkursního věřitele č. 74) J. V., ze dne 11. května 2004, takto:

Podání konkursních věřitelů A. V. a J. V. ze dne 11. května 2004 se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 15. března 2004, č. j. 1 Ko 14/2004 197, potvrdil usnesení ze dne 8. října 2003, č. j. 26 K 21/2000 - 134, jímž Krajský soud v Plzni zrušil konkurs vedený na majetek úpadce Z. d. K. po splnění rozvrhového usnesení.

V podání ze dne 11. května 2004 (č. l. 206) adresovaném Nejvyššímu soudu ke sp. zn. 26 K 21/2000 a označeném jako dovolání spravedlnosti v záležitosti majetkového práva A. V. a J. V. žádají Nejvyšší soud o zastání a ochranu svého práva.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 věty první občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Z podání jmenovaných je patrno toliko to, že se týká konkursního řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 26 K 21/2000. Zda jde o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu v dané věci nebo zda je tímto podáním sledován jiný účel, z něj není patrno.

Podle ustanovení § 43 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Nejvyšší soud tedy jmenované k odstranění nedostatku podání v dotčeném směru vyzval, a to usnesením ze dne 14. září 2004, č. j. 29 Odo 597/2004-211, s tím, že jinak jejich podání odmítne.

Jmenovaní, však, ač jim usnesení Nejvyššího soudu bylo řádně doručeno (A. V. je převzala 24. září 2004 a J. V. 10. listopadu 2004), vady svého podání v určené desetidenní lhůtě neodstranili, ačkoliv absence údaje o tom, čeho se podáním vlastně domáhají (o jaký opravný prostředek případně jde), brání Nejvyššímu soudu v řízení o tomto podání pokračovat.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 43 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. prosince 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu