29 Odo 575/2004
Datum rozhodnutí: 25.10.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 575/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně A. R., k.s., zastoupené, advokátem, proti žalovaným 1) J. Ch., a 2) A. Ch., zastoupené, advokátkou, o zaplacení částky 2,355.655,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Cm 74/97, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. ledna 2004, č.j. 4 Cmo 306/2002-162, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Druhá žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 7.575,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podala druhá žalovaná včasné dovolání, které následným podáním ze dne 6. října 2004 vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalobkyni tak vzniklo právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé žalobkyni sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 7.500,- Kč podle ustanovení § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. a z paušální náhrady 75,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., a celkem činí 7.575,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 25. října 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu