29 Odo 574/2005
Datum rozhodnutí: 31.10.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 574/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela v konkursní věci úpadkyně F. P., spol. s r. o., o zrušení konkursu na majetek úpadkyně, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 99 K 28/2001, o dovolání konkursních věřitelů 1) A. S., a 2) Ing. F. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. září 2004, č. j. 1 Ko 210/2004 - 201, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :Konkursní věřitelé A. S. a Ing. F. V. podali dovolání proti usnesení ze dne 3. září 2004, č. j. 1 Ko 210/2004 - 201, jímž Vrchní soud v Praze zastavil řízení o odvolání RSDr. M. R., CSc. (první výrok) a potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2004, č. j. 99 K 28/2001 - 140, o zrušení konkursu na majetek úpadkyně F. P., spol. s r. o., pro nedostatek majetku postačujícího k úhradě nákladů konkursu (druhý výrok).

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (jde-li o dovolatele - fyzickou osobu) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).

Z dovolání zastoupení dovolatelů advokátem ani jejich právnické vzdělání nevyplývá, proto je soud prvního stupně vyzval k odstranění tohoto nedostatku. U A. S. tak učinil usnesením ze dne 19. listopadu 2004, č. j. 99 K 28/2001-223, doručeným 25. listopadu 2004 a u Ing. F. V. usnesením ze dne 9. listopadu 2004, č. j. 99 K 28/2001-218, doručeným 13. listopadu 2004. Podáními, jimiž dovolatelé na výzvu reagovali (A. S. tak učinil podáním došlým soudu 30. listopadu 2004 - č. l. 225 a Ing. F. V. podáním došlým soudu 16. listopadu 2004 - č. l. 221), nedostatek povinného zastoupení neodstranili, vyjádřili se však v tom směru, že na advokáta nemají dostatek finančních prostředků. Proto je soud prvního stupně vyzval, nechť mu v určené lhůtě sdělí, zda o ustanovení zástupce žádají soud (u A. S. tak učinil usnesením ze dne 14. března 2005, č. j. 99 K 28/2001-235, doručeným 21. března 2005 a u Ing. F. V. usnesením ze dne ze dne 14. března 2005, č. j. 99 K 28/2001-238, doručeným uložením na poště nejprve dne 28. března 2005 a znovu pak 25. dubna 2005); poučil je o podmínkách, za nichž lze takové žádosti vyhovět a znovu též i o následcích neodstranění nedostatku povinného zastoupení. Na tuto výzvu již dovolatelé nereagovali.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. ve vztahu k oběma dovolatelům zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2006

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu