29 Odo 539/2001
Datum rozhodnutí: 04.02.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 539/2001-226

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. J., proti žalované S. J. H. J. spol. s r. o., o zaplacení částky 2,250.000,-Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 109/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2001, čj. 7 Cmo 775/2000-201, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem potvrdil odvolací soud rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. června 2000, čj. 33 Cm 109/99-161, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu na zaplacení částky 2,250.000,- Kč s příslušenstvím.

Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu podáním ze dne 23. května 2001 dovolání, které bylo (jak vyplývá z podacího razítka pošty) téhož dne předáno k poštovní přepravě.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o. s. ř. ). O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud věc ve shodě s bodem 15., hlavy první, části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. rovněž výslovně projednal a rozhodl podle dosavadních předpisů.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu na čl. 203, žalobci (jeho právnímu zástupci) doručen dne 27. března 2001. Převzetí je potvrzeno razítkem advokátní kanceláře a podpisem na doručence. Téhož dne rozhodnutí nabylo právní moci. Lhůta k podání odvolání se však v tomto případě počítá až od 28. března 2001, neboť toto datum je uvedeno na doložce právní moci vyznačené soudem prvního stupně na originálu rozsudku odvolacího soudu založeném ve spisu.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání 30. duben 2001 (pondělí). Dovolání podané žalobcem až 23. května 2001 je tedy opožděné (srov. i rozhodnutí uveřejněné pod číslem 70/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, 224 odst.1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (per analogiam), neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že Nejvyšší soud dovolání odmítl, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalované v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. února 2002

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu