29 Odo 500/2002
Datum rozhodnutí: 31.07.2002
Dotčené předpisy: § 41a předpisu č. 99/1963Sb., § 243b předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 500/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci konkursu dlužnice I. C. S. akciové společnosti, o návrhu věřitelů A) C. B., a. s. v likvidaci, a B) I. spol. s r. o., na prohlášení konkursu na majetek dlužnice, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 K 51/96, o dovolání dlužnice proti usnesení Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 26. září 2000, č. j. 32 K 51/96-433, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužnice vedle odvolání podala i dovolání proti usnesení ze dne 26. září 2000, č. j. 32 K 51/96-433, jímž Krajský obchodní soud v Brně (jako soud prvního stupně) prohlásil konkurs na její majetek (srov. č. l. 456-463, 562-567). Toto dovolání vzala dlužnice posléze (podáním ze dne 7. března 2001) zpět (srov. č. l. 613).

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dlužnice dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001. K tomu, že dlužnice posléze (podáním ze dne 2. ledna 2002, došlým soudu 4. ledna 2002) vázala účinnost zpětvzetí na splnění dalších podmínek (srov. č. l. 683 p. v.), již Nejvyšší soud nepřihlédl, jelikož řádně učiněné zpětvzetí dovolání je jednostranným procesním úkonem účastníka, jehož účinky nastávají tím, že dojde soudu; stane-li se tak, nelze zpětvzetí odvolat (mutatis mutandis srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. června 2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2002, pod číslem 49), ani je dodatečně - a z pohledu procesního práva nepřípustně (srov. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 12/1992 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) podmínit.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. července 2002

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu