29 Odo 498/2006
Datum rozhodnutí: 23.05.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 498/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela ve věci návrhu K. Ch.lápka, na vyslovení neplatnosti shromáždění delegátů družstva R., s. b. d., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 9 Cm 153/2002, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. listopadu 2005, č. j. 8 Cmo 425/2005-167, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením - odkazuje na ustanovení § 43 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) - částečně potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. června 2005, č. j. 9 Cm 153/2002-129, o odmítnutí návrhu na zahájení řízení ze dne 15. února 2002, v rozsahu, jak je uveden ve výroku rozhodnutí (první výrok) a částečně - rovněž v rozsahu uvedeném ve výroku - je změnil tak, že návrh se neodmítá (druhý výrok).

Proti potvrzujícímu výroku rozhodnutí odvolacího soudu podal navrhovatel podáním datovaným 23. února 2006, doručeným Krajskému soudu v Brně 24. února 2006 dovolání, namítaje, že návrh na zahájení řízení je projednatelný i v části, v níž byl odmítnut, tj. uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Dovolání je opožděné.

Podle ustanovení § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odstavec 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bylo-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odstavec 2).

Jak je zřejmé z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu obsahující řádné poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání i soudu, u něhož se podává, bylo navrhovateli doručeno dne 23. prosince 2005, navrhovatel potvrdil převzetí zásilky svým podpisem.

Podal-li následně dovolání datované 23. února 2006 přímo na podatelně Krajského soudu v Brně dne 24. února 2006 (viz sdělení dovolatele ze dne 11. května 2006), učinil tak po uplynutí zákonem stanovené lhůty, neboť ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání 23. únor 2006 (čtvrtek) a dovolání je tudíž opožděné.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), opožděné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. května 2006

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu