29 Odo 465/2006
Datum rozhodnutí: 28.06.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


29 Odo 465/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudkyň JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobců 1) Ing. B. H., a 2) M. H., proti žalovanému JUDr. P. Ch., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadce J. P., o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadce, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 Cm 5/2001, o dovolání žalobců proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. října 2005, č. j. 3 Cmo 42/2004-114, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobci podali dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu 9. června 2006, vzali v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení muselo být zastaveno, u žalovaného však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (dovolatelé se tohoto práva též výslovně vzdali).


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 28. června 2006


JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.


předseda senátu