29 Odo 443/2006
Datum rozhodnutí: 31.10.2006
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 předpisu č. 99/1963Sb.

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


29 Odo 443/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně České spořitelny, a. s., proti žalovaným 1) M. S., 2) I. K., a 3) R. K., o zaplacení částky 17.440,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 12 Cm 637/98, o dovolání prvního žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. srpna 2004, č.j. 1 Cmo 127/2004-76, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci - odkazuje na ustanovení § 204 odst. 1 a § 218 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2000 (dále jen o. s. ř. ) - odmítl jako opožděné odvolání prvního žalovaného proti rozsudku ze dne 4. července 2000, č.j. 12 Cm 637/98-44, jímž Krajský soud v Ostravě prvnímu a druhé žalovaným uložil zaplatit žalobkyni částku 16.188,80 Kč s 21,5% úrokem od 16. června 1998 do zaplacení a náklady řízení 680,- Kč, zastavil řízení o zaplacení částky 1.251,20 Kč a 21,5% úroku z částky 17.440,- Kč od 17. ledna do 15. června 1998, zastavil řízení proti třetímu žalovanému (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).


Proti usnesení odvolacího soudu podal první žalovaný dovolání, přičemž při jeho podání nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má právnické vzdělání.


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 1. prosince 2004, č.j. 12 Cm 637/98, vyzval dovolatele k odstranění nedostatku povinného zastoupení, s tím, že nebude-li ve lhůtě deseti dnů od data doručení usnesení tento nedostatek odstraněn, soud dovolací řízení zastaví. Usnesením ze dne 11. srpna 2005, č.j. 12 Cm 637/98-94, které (ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. října 2005, č.j. 1 Cmo 224/2005-102) nabylo právní moci dne 28. listopadu 2005, soud prvního stupně dovolateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.


Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001). O takový případ jde i v posuzované věci, jelikož odvolací soud odvolání - ve shodě s bodem 15., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb. - rovněž projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná.


Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně (doručenou dovolateli 8. prosince 2004 srov. dodejku u č.l. 83) do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když první žalovaný, který procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 31. října 2006

JUDr. Petr G e m m e l , v. r.


předseda senátu