29 Odo 421/2001
Datum rozhodnutí: 13.11.2001
Dotčené předpisy:
29 Odo 421/2001-91

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobců: A) L. H., B) I.S., C) Ing. Z.H., proti žalovaným: 1) Město Ž. n S., 2) O.s. N., a 3) Ing. J.Š., o neplatnost kupní smlouvy a o nařízení předběžného opatření, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 11 C 167/99, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. ledna 2001, čj. 15 Co 538/2000 - 80 takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 4. ledna 2001, čj. 15 Co 538/2000 - 80, Krajský soud v Brně změnil usnesení Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 11. září 2000, čj. 11 C 167/99 - 61, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, jímž byl druhý žalovaný zavázán k povinnosti zdržet se jakéhokoli nakládání s nemovitostmi na ulici N., 11, 13 a 15 ve Ž. n S., zapsaných na LV 4703 pro obec Ž. n S. a katastrální území Město Ž. specifikovanými ve výroku usnesení.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci (podáním datovaným 2. 5. 2001) dovolání, které došlo soudu prvního stupně dne 7. 5. 2001. V dovolání žalobci uvádějí, že dovolání podávají v zákonné lhůtě.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen o. s. ř. ).

Přestože napadené rozhodnutí bylo vydáno 4. ledna 2001, Nejvyšší soud je ve shodě s výše uvedeným povinen projednat i dovolání v této věci a rozhodnout o něm podle občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000.

Projednáním dovolání a rozhodnutím o něm podle dosavadních právních předpisů ve smyslu části dvanácté, hlavy I., bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb. se rozumí nejen např. posuzování podmínek řízení, jakož i vymezení náležitostí písemného vyhotovení rozhodnutí (včetně toho, že v záhlaví usnesení se neuvádí složení senátu); ale podle dosavadních právních předpisů soud zkoumá (jako součást procesu projednání a rozhodnutí dovolání) též včasnost dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání.

Dovolání v této věci tudíž mohlo být podáno pouze ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném před 1. lednem 2001), nikoli ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 2001).

Usnesení odvolacího soudu bylo doručeno zástupkyni žalobců (§ 49 odst. 1 věta první o. s. ř.) dne 5. března 2001; téhož dne rozhodnutí nabylo právní moci.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání den 5. dubna 2001 (čtvrtek). Dovolání podané žalobci soudu až dne 3. května 2001 (obálka na č. l. 87) je tedy zjevně opožděné.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 13. listopadu 2001

JUDr. František F a l d y n a , CSc., v. r.

předseda senátu