29 Odo 387/2005
Datum rozhodnutí: 28.04.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 387/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Pavla Severina v konkursní věci úpadkyně F., v. o. s, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 98 K 66/95, o zrušení konkursu, o dovolání věřitele Ing. J. Ch., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. října 2004, č. j. 1 Ko 218/2004 303, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:Usnesením ze dne 2. února 2004, č. j. 98 K 66/95 288, Městský soud v Praze zrušil konkurs na majetek úpadkyně, proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (bod I. výroku), dále schválil vyúčtování hotových výdajů správce konkursní podstaty úpadkyně ve výši 2.533,- Kč a jeho odměnu ve výši 37.467,- Kč (bod II. výroku) a uložil správci konkursní podstaty, aby mu do 30 dnů od právní moci usnesení písemně oznámil, zda uzavřel účetní knihy a sestavil účetní závěrku úpadkyně (bod III. výroku).

Usnesením ze dne 8. října 2004, č. j. 1 Ko 218/2004 303, pak Vrchní soud v Praze jednak odmítl odvolání E. M. (první výrok), jednak (k odvolání konkursního věřitele Ing. J. Ch.) změnil usnesení soudu prvního stupně v bodě II. výroku tak, že odměnu správce určil částkou 5.000,- Kč a ve zbytku toto usnesení potvrdil.

Konkursní věřitel Ing. J. Ch. podal proti usnesení odvolacího soudu (a to výslovně proti oběma jeho výrokům) včasné dovolání, domáhaje se jeho zrušení.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2, písm. a/), Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto jej soud prvního stupně usnesením ze dne 17. ledna 2005, č. j. 98 K 66/95-310, mimo jiné vyzval, aby do patnácti dnů doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání nebo aby si v téže lhůtě zvolil zástupcem advokáta a současně doložil, že dovolání bylo advokátem sepsáno. Dovolatel však na výzvu, kterou osobně převzal 29. ledna 2005 (srov. doručenku u č. l. 311 spisu), nereagoval.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil. Argument dovolatele, obsažený v dovolání, totiž že podmínka povinného zastoupení nemusí být splněna, jelikož Nejvyšší soud není pouze dovolacím soudem, nepokládá Nejvyšší soud za přiléhavý. Nemá totiž žádných pochyb o tom, že v této věci rozhoduje právě jako dovolací soud; dovolatel ostatně sám své podání jako dovolání označuje a potud si zjevně protiřečí.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. dubna 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář,v.r.

předseda senátu