29 Odo 356/2006
Datum rozhodnutí: 27.02.2007
Dotčené předpisy:

29 Odo 356/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně S. s. r. o., zastoupené advokátem, proti žalovanému JUDr. P. E., advokátu, jako správci konkursní podstaty úpadkyně P. s. P. a. s., o vyloučení věcí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 Cm 1/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. srpna 2005, č.j. 6 Cmo 60/2003-85, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti v záhlaví označenému rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které následným podáním datovaným 30. listopadu 2006, došlým Nejvyššímu soudu 7. února 2007, vzala zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když dovolatelka procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 27. února 2007


JUDr. Petr G e m m e l , v. r.


předseda senátu