29 Odo 336/2006
Datum rozhodnutí: 28.03.2007
Dotčené předpisy:

29 Odo 336/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně A. P., a. s. v likvidaci, proti žalovaným 1) J. V., a 2) I. V., oběma zastoupeným advokátkou, o zaplacení částky 200.000,- Kč s příslušenstvím ze směnky, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 Cm 111/2004, o dovolání žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. října 2005, č.j. 9 Cmo 317/2005-76, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Žalovaní podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 6. ledna 2005, č.j. 34 Cm 111/2004-53, kterým Krajský soud v Hradci Králové připustil, aby na místo žalobkyně do řízení vstoupila společnost A. E. L., (§ 107a občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ). Dovolatelé zpochybňují správnost právního posouzení věci odvolacím soudem, argumentujíce, že v době po vydání směnečného platebního rozkazu a po skončení lhůty k podání námitek proti němu nelze prvopis směnky, předložený soudu, vydat k provedení indosamentu.


Dovolání žalovaných, které je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 1 písm. b) o. s. ř., Nejvyšší soud shledal zjevně bezdůvodným; závěr, podle něhož převod směnky indosamentem je hmotněprávním úkonem účastníka a žádné ustanovení občanského soudního řádu ani jiného právního předpisu jeho provedení v průběhu směnečného řízení nebrání, totiž formuloval již v usnesení ze dne 8. října 2003, sp. zn. 29 Odo 454/2003, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2003, pod číslem 181.


Jelikož od tohoto právního závěru nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit ani v projednávané věci, dovolání jako zjevně bezdůvodné podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. odmítl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 28. března 2007

JUDr. Petr Gemmel, v.r.


předseda senátu