29 Odo 322/2001
Datum rozhodnutí: 04.12.2001
Dotčené předpisy: § 240 předpisu č. 99/1963Sb., § 240 předpisu č. 30/2000Sb.
29 Odo 322/2001-101

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce P.L., jako správce konkursní podstaty úpadce Z.d.S. - v likvidaci, proti žalované T., spol. s r. o., o zaplacení částky 3,676.488,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Cm 1218/95, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. ledna 2001, č. j. 8 Cmo 374/2000 - 86, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 9. ledna 2001, č. j. 8 Cmo 374/2000 - 86, potvrdil usnesení ze dne 24. února 1998, č. j. 29 Cm 1218/95 - 34, jímž Krajský obchodní soudu v Brně zastavil řízení o zaplacení částky 3,676.488,10 Kč s příslušenstvím, pro vady žaloby.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu podáním ze dne 23. dubna 2001 dovolání, které bylo (jak vyplývá z podacího razítka na obálce u č.l. 96) dne 24. dubna 2001 předáno k poštovní přepravě.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001).

Podle bodu 15. hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Odvolací soud rozhodoval o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně vydanému před 1. lednem 2001, takže postupoval podle dosavadních předpisů. Povinnost projednat a rozhodnout dovolání podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 tudíž má i dovolací soud, a to bez zřetele k tomu, že usnesení odvolacího soudu bylo vydáno po 1. lednu 2001.

Podle dosavadních právních předpisů soud zkoumá (coby součást procesu projednání a rozhodnutí dovolání) též včasnost dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání (srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 70/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolání v této věci proto mohlo být podáno pouze ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném před 1. lednem 2001), nikoli ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 240 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném od 1. ledna 2001).

Jak se podává z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci 28. února 2001, kdy bylo (dle doručenky u č. l. 90) doručeno zástupci žalobce; tomu ostatně odpovídá i doložka právní moci vyznačená na napadeném usnesení. Dovolání datované 23. dubna 2001 a podané žalobcem na poštu k přepravě až dne 24. dubna 2001 je tedy zjevně opožděné.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud dovolání podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. odmítl jako opožděné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. (per analogiam), neboť žalobce, který podáním opožděného dovolání zavinil jeho odmítnutí, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalované v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 4. prosince 2001

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.

předseda senátu