29 Odo 311/2003
Datum rozhodnutí: 05.08.2003
Dotčené předpisy: § 104 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 311/2003-222

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Ing. A. P., jako správce konkursní podstaty M. d. z., Š. a.s., proti žalovanému JUDr. S. Š., o zaplacení směnečné pohledávky 3,593.501,- Kč s příslušenstvím a postihových práv, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 Cm 128/95, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 24. července 1996, čj. 15 Cm 128/95-69 a rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. září 1997, čj. 4 Cmo 1081/96-110, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 24. července 1996, čj. 15 Cm 128/95-69 se zastavuje.

II. Dovolací řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 24.7.1996, čj. 15 Cm 128/95-69, kterým soud prvního stupně ponechal v platnosti svůj směnečný platební rozkaz ze dne 28.9.1995, čj. 1 Sm 335/95-12, jímž soud uložil žalovanému zaplatit žalobci žalovanou částku.

Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu a výslovně též proti rozsudku soudu prvního stupně dovolání, přičemž zároveň s tímto podáním předložil soudu i doklad o vykonání rigorózní zkoušky z oboru právo na P. f. U. J. E. P.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit. Bez splnění této podmínky však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 104 odst. 2 věta druhá občanského soudního řádu dále jen o.s.ř. ).

Soud prvního stupně proto dovolatele usnesením ze dne 19.11.2001 vyzval, aby do 5 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek podmínky povinného zastoupení. Zároveň jej poučil, že doklad o vykonání rigorózní zkoušky není dokladem o právnickém vzdělání ve smyslu ustanovení § 241 o.s.ř. a také, že v případě neodstranění výše uvedeného nedostatku, bude dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. zastaveno. Na toto usnesení soudu prvního stupně reagoval dovolatel tak, že soudu předložil doklad o ukončení studia v oboru právo na f. v. V. š. s. n. b. Výzvou ze dne 23.1.2002 (doručenou dovolateli dne 11.2.2002) soud prvního stupně dovolatele poučil, že vzdělání získané studiem na f. v. v. š. s. n. b. není právnickým vzděláním ve smyslu ustanovení § 241 o.s.ř. a vyzval jej, aby postupoval podle usnesení ze dne 19.11.2001, přičemž mu stanovil ke splnění výše uvedené povinnosti novou třídenní lhůtu. Na tuto výzvu dovolatel nijak nereagoval a nedostatek podmínky povinného zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nedostatek podmínky řízení odstranit, ač soud učinil vhodná opatření k jeho odstranění, Nejvyšší soud v souladu s ustanoveními § 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil. Pokud jde o naplnění požadavku právnického vzdělání u dovolatele ve smyslu ustanovení § 241 o.s.ř., odkazuje Nejvyšší soud na své rozhodnutí ze dne 28.1.1999, ve věci sp. zn. 20 Cdo 1638/98, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 25/2000, jakož i na usnesení Ústavního soudu ze dne 31.8.1998, sp. zn. IV. ÚS 313/98, uveřejněné ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 11, str. 371-373, se kterým je postup soudu prvního stupně v naprostém souladu.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval dovoláním žalovaného proti rozsudku soudu prvního stupně. Zřejmá nesprávnost postupu dovolatele plyne z ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., podle kterého dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu.

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvého stupně je odvolání (srov. § 210 o. s. ř.); občanský soudní řád proto také ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že žalovaný směřuje dovolání přímo proti rozhodnutí soudu prvého stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.) (viz odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10/2001).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, u žalobce však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 5. srpna 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v. r.

předsedkyně senátu