29 Odo 3/2004
Datum rozhodnutí: 18.03.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 3/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu MUDr. J. V., na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti R. i. f. 1.I., a.s., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 1/2002, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. dubna 2002, čj. 14 Cmo 52/2002-87, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.4.2002, čj. 14 Cmo 52/2002-87, které posléze podáním ze dne 11.2.2004 a podáním ze dne 19.2.2004, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn tím, že R. i. f. byl vymazán z obchodního rejstříku.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 18. března 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu