29 Odo 295/2005
Datum rozhodnutí: 31.05.2005
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

29 Odo 295/2005-77

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Č. s., a. s., proti žalované D. Ch., o zaplacení částky 20.400,- Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17 Cm 113/99, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. srpna 2004, č.j. 4 Cmo 8/2004-56, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 16. srpna 2004, č.j. 4 Cmo 8/2004-56, potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2003, č.j. 17 Cm 113/99-50, jímž soud prvního stupně vyhověl návrhu žalobkyně, aby do řízení na její místo vstoupila L. L.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, přičemž při jeho podání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má právnické vzdělání. Nejvyšší soud ji usnesením ze dne 19. dubna 2005, č.j. 29 Odo 295/2005-75, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu dovolacího soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2005

JUDr. Petr Gemmel, v.r.

předseda senátu