29 Odo 28/2001
Datum rozhodnutí: 24.04.2002
Dotčené předpisy: § 241 odst. 3 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 57 odst. 3 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
29 Odo 28/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce L. U., proti žalovaným 1) I. H., a 2) P., s. b. d., o určení platnosti a účinnosti smlouvy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 145/99, o dovolání první žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.8.2000, čj. 20 Co 526/2000-59, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.8.2000, čj. 20 Co 526/2000-59, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění

Rozsudkem ze dne 9.5.2000, čj. 34 C 145/99-48, Městský soud v Brně určil, že smlouva o převodu členských práv a povinností uzavřená dne 6.1.1999 mezi právní předchůdkyní první žalované V. O., zemřelou dne , na straně jedné, jakožto převodkyní a žalobcem na straně druhé, jako nabyvatelem, předložená ve dnech 23.2.1999 a následně 24.6.1999 druhému žalovanému, je platná a účinná.

Proti tomuto rozsudku podala první žalovaná odvolání.

Krajský soud v Brně odvolání podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále též je o. s. ř. ) odmítl. Své rozhodnutí odvolací soud odůvodnil tím, že odvolání podané zástupcem žalované osobně u soudu dne 9.6.2000, je, vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudu prvního stupně bylo žalované doručeno dne 24.5.2000 a lhůta k podání odvolání je patnáctidenní, opožděné.

Proti usnesení odvolacího soudu podala první žalovaná dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) o. s. ř. Pokud jde o dovolací důvody odkazuje na ustanovení § 241 odst. 3 písm. b) a d) o. s. ř. Konkrétně napadá závěr odvolacího soudu ohledně způsobu, jakým bylo odvolání podáno. Odvolací soud uvádí, že dovolání bylo podáno osobně na podatelnu soudu dne 9.6.2000, tedy následující den poté, co uplynula lhůta určená k jeho podání. Dovolatelka však tvrdí, že dovolání bylo soudu zasláno poštou, které byla tato písemnost předána dne 8.6.2000 na přepážce pošty ve V. K prokázání pravdivosti svého tvrzení předkládá dovolatelka soudu ověřenou fotokopii podacího lístku ze dne 8.6.2000.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.1.2001.

Dovolání je přípustné dle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e) o. s. ř.

Dovolání je i důvodné, neboť řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dle ustanovení § 241 odst. 3 písm. b) o. s. ř., tak jak tvrdí dovolatelka.

K prokázání důvodů dovolání byl proveden důkaz výslechem svědkyně L. S., vedoucí podatelny Městského soudu v Brně a dále důkazy listinami oznámením pošty o výsledku reklamačního řízení (ve spisu na čl. 76) a originálem podacího lístku, předloženým žalovanou (ve spisu na čl. 78).

Z výpovědi svědkyně soud zjistil, že ona sama označila odvolání dovolatelky (ve spisu na čl. 52) otiskem podacího razítka soudu a vyplnila všechny tam uvedené údaje včetně poznámky, že podání bylo učiněno osobně. Tomu nasvědčuje také to, že ve spisu není založena obálka, kterou vždy v těchto případech sešívačkou připojí k podání. Dále svědkyně vypověděla, že nemůže stoprocentně vyloučit, že by v tomto případě nemohlo dojít k chybě.

Z oznámení pošty o výsledku reklamačního řízení pro zásilku podací číslo R , podanou dne 8.6.2000 na poště V. , soud zjistil, že jako odesílatel byla označena advokátní kancelář zástupce odvolatelky a jako adresát soud prvního stupně, k čj. (správně sp. zn.) 34 C 145/99. Zásilka byla doručena adresátu 9.6.2000.

Dále ze šetření soudu prvního stupně vyplynulo, že mimo spis zn. 34 C 145/99 se žádná zásilka od P. Č., advokáta, se sídlem ve V., M. , na Městském soudu v Brně nenachází.

Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Jak plyne z oznámení pošty, zásilka předaná 8.6.2000 zástupcem dovolatelky P. Č. poště k doručení Městskému soudu v Brně (ke správné spisové značce) byla adresátu doručena 9.6.2000. Vzhledem k tomu, že ve spisu se kromě odvolání dovolatelky na čl. 52 žádná jiná odpovídající písemnost od uvedeného advokáta nenachází a dle šetření soudu prvního stupně se žádná taková písemnost nenachází ani mimo tento spis, je zřejmé, že došlo k pochybení soudu při vytváření spisu a že odvolání bylo soudu doručeno poštou. Lhůta k podání odvolání uvedená v ustanovení § 204 o. s. ř. byla tedy zachována, odvolání je včasné a dovolací důvod dle § 241 odst. 3 písm. b) o. s. ř. byl uplatněn právem.

Nejvyšší soud proto napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1, 2 a 5 o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu o tom, že odvolání dovolatelky je včasné, je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o nákladech řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1, věta třetí o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 24. dubna 2002JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu